Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

เกลือรีไฟน์ (แห้ง)

ชื่อ : เกลือรีไฟน์ , โซเดียมคลอไรด์  ( Refined  Salt,  Sodium  Chloride)
สูตร : NaCl
CAS Number : 7647-14-5
ลักษณะ : เกล็ดละเอียดสีขาว
แหล่งที่มา : ไทย
บรรจุ : 25 กก./ถุง

เกลือรีไฟน์ (แห้ง)

นอกจากใช้ในการปรุงอาหารแล้ว  เกลือรีไฟน์ยังมีประโยชน์อีกมากมายในอุตสาหกรรมเช่น  การผลิตกระดาษ  ใช้ในหมึกพิมพ์ผ้าในอุตสาหกรรมเท็กไทล์  ผลิตสบู่และผงซักฟอก  วัตถุดิบในการผลิตพีวีซี  และคลอรีน  นอกจากนี้ปัจจุบันยังใช้ในสระว่ายน้ำที่ใช้ระบบน้ำเกลืออีกด้วย

เกลือรีไฟน์ (แห้ง)

Download