Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

พีเอชบวก (pH+)

ชื่อ : พีเอชบวก (pH+)
สูตร : -
CAS Number : -
ลักษณะ : -
แหล่งที่มา : ประเทศไทย (WSS Company)
บรรจุ : 10 กิโลกรัม/ถัง

พีเอชบวก (pH+)

โซดาแอซ(pH+) เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง มีค่าpHประมาณอยู่ที่14ใช้ในการปรับสภาพน้ำในกรณีที่น้ำเป็นกรดที่มีค่าpHที่ต่ำกว่า 6.8 วิธีใช้คือเททีละน้อยในถังที่มีน้ำบรรจุอยู่คนให้ละลายจนหมดแล้วจึงเทลงสระประมาณในการใช้ปริมาณ1.3กิโลกรัม ต่อสระขนาด100ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ใส่ทุกวันจค่าpHจะสูงขึ้นจนอยู่ในระดับมาตราฐานคือ 7.2-7.6 

พีเอชบวก (pH+)