Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

คอปเปอร์ซัลเฟต

ชื่อ : คอปเปอร์ซัลเฟต (Copper  Sulfate)
สูตร : CuSO4
CAS Number : 7758-98-7
ลักษณะ : ผลึกสีฟ้า
แหล่งที่มา : ไทย
บรรจุ : บรรจุ  25 กก./ถุง

คอปเปอร์ซัลเฟต

เนื่องจากน้ำทะเลมีปริมาณทองแดงที่ต่ำ จึงทำให้กุ้งไม่ได้รับเพีองพอในทางสรีระเคมีต่อการเจริญเติบโตสูงสุด จำเป็นต่อการสร้างเม้ดเลือด และกระดูก การเจริญเติบโตของกุ้งแวนนาไมจะลดลงหากปริมาณทองแดงต่ำกว่า34มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัมอาหารของกุ้ง. 

 

ปริมาณการใช้ 34-53 มิลิกรัมผสมกับอาหารกุ้งต่อ1กิโลกรัม.

คอปเปอร์ซัลเฟต

Download