Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

คลอรีผง 65%

ชื่อ : แคลเซียมไฮโปคลอไรท์
สูตร : Ca(ClO)2
CAS Number : 7778-54-3
ลักษณะ : ผงสีขาวไปจนถึงสีเทาอ่อน
แหล่งที่มา : จีน
บรรจุ : 50 กก./ถัง  1กก./กระปุก

คลอรีผง 65%

ใช้ในการลดปริมาณแบคทีเรีย กำจัดพาหะนำโรคไวรัส เช่น กุ้งเคย กุ้งกะต่อม และ ปู

คลอรีนจะออกฤทธิ์ได้ดีที่pHต่ำ หากน้ำมีค่าpHสูงก็ต้องใส่คลอรีนในปริมาณที่มากกว่าเดิม.

 

ปริมาณการใช้ 30-50กิโลกรัมต่อไร่ ในการเตรียมบ่อกุ้งก่อนลงกุ้งเพื่อเตรียมน้ำกำจัดพาหะ ควรพักน้ำก่อน7วันก่อนปล่อยลูกกุ้ง.

                    

                  0.5-3.2กิโลกรัมต่อไร่ ในการบำบัดบ่อกุ้งใช้ในช่วงไม่มีแสงแดด กรณีที่น้ำในบ่อเลี้ยงมีค่าpHสูง มีค่าแอมโมเนียสูงที่เป็นพิษ(ห้ามใช้พร้อมปูนขาว หรือถ้าใช้ปูนขาวควรห่างกันอย่างน้อย3-6ชั่วโมง).

คลอรีผง 65%

Download